Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ICBB

Chránené areály

DEKRÉTOV PORAST

Chránený areál Dekrétov porastAreál o rozlohe 6,22 ha v okrese Banská Bystrica bol za chránený vyhlásený v roku 1999. Predstavuje živý pamätník a spomienku na činnosť priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie (1774 - 1841). V 17. a 18. storočí bola táto oblasť v dôsledku baníctva a hutníctva značne poškodená a práve zásluhou Jozefa Dekreta došlo k obnove devastovaných lesných porastov. Ide o jeden z mála ešte existujúcich ním založených lesných porastov počas jeho pôsobenia v oblasti Starých Hôr. Nachádza sa v CHránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra v závere Hornojelenskej doliny na lokalite Kohútová vo výške 790 – 925 mnm. Podľa typológie porast predstavuje lesný typ nízkobylinnej jedľovej bučiny. Najcennejšie v tomto poraste sú staré mohutné exempláre smrekovcov, smrekov, jedlí a bukov s vekom 160 – 180 rokov. Súčasťou flóry chráneného územia je aj endemit Veľkej Fatry cyklámen fatranský. Na lesnej ceste tvoriacej západnú hranicu chráneného areálu bol pri príležitosti 225. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie umiestnený informačný panel o jeho lesníckej činnosti v oblasti Starých Hôr.


 

PODLAVICKÉ VÝMOLE

Územie chráneného areálu sa rozprestiera na južne exponovaných svahoch kóty Dúbrava v rozpätí nadmorských výšok 500 - 718 mnm, severozápadne od mestskej časti Podlavice, ktorá je súčasťou intravilánu mesta Banská Bystrica. Podľa geomorfologického členenia Slovenska leží dané územie na hranici celku Starohorské vrchy a celku Zvolenská kotlina, podcelku Bystrické podolie. Charakter lokality vyformovalo najmä jeho využívanie v minulosti. Odlesnené a pastvou využívané plochy boli vystavené veľmi intenzívnej vodnej erózii do takej miery, že začiatkom tohto storočia sa stali pre pastvu nevyužiteľné a boli ako spustnuté pôdy postupne zalesnené borovicou lesnou. Vytvorili sa tak lesné a lesostepné druhovo bohaté biotopy, v ktorých bol zaznamenaný výskyt 19 druhov z čeľade vstavačovitých (napr. Corallorhiza trifida, Cypripedium calceolus, Cephalanthera rubra, C. damasonium, C. longifolia, Listera ovata, Epipactis atrorubens, E. microphylla, E. heleborine, E. muelleri, Orchis palens, Ophrys insectifera, Goodyera repens, Platanthera bifolia, P. chlorantha ...), z ďalších sú to napr. Pulsatilla subslavica, Senecio doria, Thalictrum minus, Dorycnium penthaphyllum, Pyrola minor, Biscutella laevigata, Sedum acre, Carduus glaucinus, Asperula cynanchica. V blízkosti chráneného areálu bol zaznamenaný výskyt Amelanchier ovalis a Chimaphyla umbelata. Územie bolo v roku 1997 postihnuté kalamitou a je súčasťou prímestského areálu zdravia, čo predstavuje potenciálne ohrozenie fytocenóz, ale i jednotlivých nápadnejších druhov.


 

JAKUB

Chránený areál JakubChránené územie s rozlohou 12,7043 ha bolo v roku 1999 vyhlásené za chránený areál. Jedná sa o ochranu teplomilných rastlín a živočíšnych spoločenstiev s vysokou druhovou diverzitou na malom území. Bolo tu zaznamenaných 42 druhov drevín a krov, okolo 30 chránených druhov rastlín, predovšetkým z čeľade vstavačovytých a mnoho ohrozených a chránených druhov živočíchov. Nachádza sa v dolinke Roháčovo v katastri Kostiviarskej, 500 metrov východne od intravilánu Banskej Bystrice, v mestskej časti Jakub nad železničnou traťou Banská Bystrica – Diviaky. Nie je ohradené, prístupné každému. Územím prechádza náučný chodník, ktorý je ľahko dostupný a nenáročný. Chodník má prírodovedno-ochranárske zameranie, jeho východiskom chodníka je obec Jakub. Pri kostole je umiestnený informačný panel, ktorý je zároveň aj prvou zástavkou náučného chodníka. Spolu je jedenásť zástavok a 5 informačných panelov. Za ochranu zodpovedá Štátna ochrana prírody – Správa NAPANT-u.


 

BRVNIŠTE
Chránené územie s rozlohou 74,77 ha bolo v roku 2007 vyhlásené za chránený areál. Jedná sa o ochranu lesného porastu, kde v stromovej etáži prevláda predovšetkým buk lesný, rozsiahly je aj výskyt smreku obyčajného. Z ďalší stromov má zastúpenie aj jedľa biela, javor horský, hrab obyčajný, borovica lesná či jaseň štíhly. Lokálne sa vyskytujú aj brest horský, smrekovec opadavý a jarabina murkyňová. Z bylinnej etáže sú typické druhy bučín (napr. zubačka cibuľkonosná, kopytník európsky, brečtan popínavý atď.). Z chránených a vzácnych druhov rastlín sa vyskytuje poniklec, kruštíky (drobnolistý, širokolistý, modrofialový). Hlavným predmetom ochrany je výskyt chráneného druhu cyklámen fatranský. Z fauny majú zastúpenie niektoré chránené vtáky (holub plúžik, žlna zelená, drozd plavý, brhlík lesný, slávik červienka a iné).


 

HROCHOTSKÁ BUKOVINA
Chránené územie s rozlohou 2,4 ha bolo v roku 2000 vyhlásené za chránený areál. Na jeho zachovaných prirodzených trávnatých porastov sa vytvorilo pestré spoločenstvo rovnokrídlovcov s výskytom vzácnych o ohrozených druhov - koníka pestrého a kobylky Frivaldského.


 

KRÁSNO
Chránené územie s rozlohou 127,91 ha bolo v roku 1997 vyhlásené za chránený areál. Jedná sa o ochranu zaujímavého výskytu vzácnych druhov flóry a fauny. Charakteristické sú spoločenstvá prestarlých porastov. Miesto je chránené najmä ako významné tokanisko a hniezdisko tetrova hlucháňa vo Veľkej Fatre. Je súčasťou národného parku Veľká Fatra.


 

MALACHOVSKÉ SKALKY
Chránené územie s rozlohou 12 ha bolo v roku 1990 vyhlásené za chránený areál. Jedná sa o ochranu geomorfologicky zaujímavého a cenného prvku s množstvom prekrásnych mikrotvarov na zvetrávajúcich stenách skalísk. Územie je chránené aj z dôvodu výskytu teplomilných druhov flóry a fauny. Vzhľadom na blízkosť obydlí Radvane a Malachova je vhodným rekreačno-oddychovým miestom. Na druhej strane je tu ale vidieť celú škálu negatívnosti vplyvu ľudskej činnosti od stavebných aktivít, neusmerneného chodenia a následnej erózie, kladenia ohňa, venčenia psov a podobne.

Zdroj: internet - www.binderovci.sk


 

webygroup

Otváracie hodiny Informačného centra Banská Bystrica:

Pondelok - Piatok
08.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota
10.00 hod. – 15.00 hod.


https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=545029

https://martinamickova.blog.
idnes.cz/blog.aspx?c=614104

U nás si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia, ktoré nájdete na:
ticketportal.sk a ticketportal.cz.


English version

27232749

Úvodná stránka